Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach im. Bolesława Kaczyńskiego
Strona główna

Rekrutacja

Zapisy do naszej szkoły

Nabór do szkoły

 

 

Informacja – zapisy do szkoły 2014/2015

 

Szanowni Państwo,

informuję, że w roku szkolnym 2014/3015

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w roku 2014 kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, które przed dniem 1.07. 2014 roku kończą 6 lat lub na wniosek rodziców dzieci, które kończą 6 lat po dniu 1.07.2014 r.

1.Do szkoły przyjmuje się:

1.z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: miasto POLICE, ulice: Asfaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nadbrzeżna, Ofiar Stutthofu, Palmowa, Parkowa, Przęsocińska, Szpilkowa, Świerkowa, Topolowa, Trzcinowa, Wiśniowa, wieś PRZĘSOCIN,

2.na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w klasie są wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne.

2.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisów od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r. wypełniając odpowiedni formularz dostępny w sekretariacie szkoły i stronie internetowej szkoły, przedstawiają dokumenty potwierdzające datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny PESEL oraz adres zameldowania i zamieszkania dziecka.

3.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wnioski w terminie od 1 marca do 30 kwietnia wypełniając odpowiedni formularz dostępny w sekretariacie szkoły i stronie internetowej szkoły, przedstawiają dokumenty potwierdzające datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny PESEL oraz adres zameldowania i zamieszkania dziecka, oświadczenie o miejscu pracy rodziców (prawnych opiekunów), oświadczenie o miejscu zamieszkania  krewnych (babci, dziadka) wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki, dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą.

4.Jeżeli wpłynie więcej wniosków o przyjęcie uczniów spoza obwodu niż ilość wolnych miejsc przeprowadzone zostaje postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria
i uzyskaną ilość punktów:

 

1.dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole – 5 pkt

2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka w klasach I-V – 4 pkt

3.miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt

4.w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt

5.dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 1 pkt

5.O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów.

6.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych z podaną ilością punktów otrzymanych
w procedurze rekrutacji wywieszone zostaną w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 1200 w holu szkoły.

7.Spotkania organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych odbędą się 16 czerwca 2014 r. godz. 1700 w sali nr 1.